aşırı düşük açıklamasına konu 17. ve 18. iş kalemlerinin ise Sağlık Merkezi olduğu, dolayısıyla anılan yere ilişkin iki ayrı güzergah bulunmadığı, ayrıca idari şartname uyarınca kart bedelinin sağlık tesisinin bulunduğu ilçe tarafından belirlenmiş ilçe içi ulaşım bedeli olan 1,75 TL üzerinden hesaplanması gerektiğinden, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında 17. ve 18. iş kalemlerine ilişkin ayni kart bedelini 1,60 TL üzerinden hesaplayan A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamalarından hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

davacı şirket tarafından kendisine tebliğ edilen ilk ihale komisyon kararına karşı itiraz dilekçesi ile itiraz yoluna başvurduğu, 4734 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen 55’inci maddesinde öngörülen 10 günlük itiraz süresi içinde yapıldığı açık olan itirazın esasının incelenmesi gerekirken, süresi içinde yapılmadığı gerekçesiyle 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi uyarınca süre yönünden reddine ilişkin dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır

ihaleyi yapan idarenin 10 günlük süre içerisinde cevap vermediği, yukarıda alıntısı yapılan Anayasa’nın ….Maddesinde belirlenen yükümlülüğe aykırı olarak, bu süre bittikten sonra itirazen şikayet süresi içerisinde davacıya cevap vermek ve cevap yazısında bildirimden itibaren 10 günlük süre içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceğini bildirmek suretiyle davacıyı yanılttığı, davacının da şikayetin reddine ilişkin işlemden itibaren süresi içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu açıktır.

özetlenen safahat çerçevesinde değerlendirildiğinde; Danıştay daha önce verilen kararı gereğince alınan Kurul kararı ile başvuru sahibinin birinci iddiasına yönelik olarak zaten esasın incelenmesine geçildiği ve bu iddiaya ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde alınan Kurul kararıyla bu iddiaya ilişkin olarak “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verildiği dikkate alındığında, Danıştay ca verilen karar çerçevesinde, başvuru sahibinin yalnızca ikinci iddiasına ilişkin olarak esasın incelenmesine geçilmesi gerekmektedir.

yapım aşırı düşük savunmasına ait mahkeme kararı,açıklama istenilen sıralı iş kalemleri listesinin %80’i kapsamında yer alan 24 adet iş kalemi içinde yer alan poz numaralı “plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması” iş kalemine ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan Şti. tarafından açıklaması kapsamında sunduğu hesap cetvelinde anılan iş kalemi için birim fiyat olarak 23,00 TL teklif fiyatı verdiği, bu iş kaleminin Çevre ve şehircilik bakanlığı 2015 yılı kar ve genel gider hariç birim fiyatın 23,65 olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklaması kapsamında sunduğu maliyet cetvelinden kar ve genel gider hariç Bakanlık birim fiyatına 0,0005 TL eklemek suretiyle birim fiyatını 23,70 TL olarak oluşturduğu, bu durumda ihale üzerinde bırakılan isteklinin 23,70 TL olarak oluşturduğu birim fiyatını hesap cetveline 23,00 TL olarak aktardığı, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği, tekliflerin tamamı geçerli kabul edilerek sınır değerin 3.350.166,00 TL olarak belirlendiği, bu tutarın altında teklif fiyatı verenden 24 adet iş kalemi için aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, 140 adet iş kalemi için de açıklama istenilmediği, Öztes İnş. End. Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamaların kabul edilerek ihalenin üzerinde bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan. Şti. tarafından yaklaşık maliyetin %80’ini oluşturan ve idarece kendisine bildirilen iş kalemleri için 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat dikkate alınarak açıklama yapıldığı, ancak hesap cetvelindeki birim fiyatın analiz fiyat tutarından düşük olması nedeniyle oluşan çelişkili durumun telafi edilmesine yönelik hesaplanan ilave tutarın isteklinin beyan ettiği kar tutarını aşmamasının bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmadığı, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetvelinde sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemlerine yer verilmediği,